Ruszył II nabór wniosków w programie Renowacja z gwarancją oszczędności EPC Plus

docieplenie budynku wielorodzinnego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór fiszek i wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus”.

Beneficjenci to spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t.

Wnioski wstępne (fiszki) można składać od 29.01.2024 r. do 01.06.2024 r. Pozytywna ocena fiszki jest warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawcy mogą skorzystać ze wsparcia Doradcy Energetycznego.

Generator wniosków: https://gwd.nfosigw.gov.pl

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC).

Program przewiduje wsparcie prac modernizacyjnych

– budynków wielorodzinnych, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej o min. 30%, przy czym zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej po modernizacji wyniesie nie więcej niż 85 kWh/(m2*rok).

– budynków użyteczności publicznej, umożliwiających zmniejszenie zużycia energii końcowej przynajmniej o 30% (przed modernizacją), przy czym zapotrzebowanie budynku na energię końcową na potrzeby ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej po modernizacji wyniesie nie więcej niż 75 kWh/(m2*rok),

W programie wyróżnione są 3 standardy usprawnień.

Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania jest uzależniona od realizowanego standardu usprawnień i wynosi do:

Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.07.2021 r. do 31.12.2026 r.

Kwalifikowane są koszty przedsięwzięć, które wynikają z audytu energetycznego przeprowadzonego przez przedsiębiorstwo ESCO, są zgodne z „Wytycznymi technicznymi”, stanowiącymi załącznik do Programu Priorytetowego, wynikają z zawartej umowy o poprawę efektywności energetycznej.

Do wstępnego wyszacowania kosztów kwalifikowanych dla budynków wielorodzinnych przyjmuje się koszty nie większe niż:

dla budynków użyteczności publicznej kwoty są wyższe i wynoszą odpowiednio:
187,5 PLN/m2 / 500 PLN/m2 / 1125 PLN/m2 / 1500 PLN/m2

Więcej informacji
www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/renowacja-z-gwarancja-oszczednosci-epc-energy-performance-contract-plus-nabor-ii