Czym jest umowa o zwiększenie efektywności energetycznej

Czym jest umowa o zwiększenie efektywności energetycznej (umowa EPC)

Wiele budynków w Polsce ma duży potencjał zmniejszenia zużycia energii i kosztów z nim związanych. Szczególnie dotyczy to budynków użyteczności publicznej. Termomodernizacja jest jednak często kosztowna i wymaga wiedzy fachowej. 

Jeśli jednostka samorządowa nie dysponuje środkami na termomodernizację lub wykwalifikowaną kadrą, może skorzystać z pomocy firmy zewnętrznej. Termomodernizację można wówczas sfinansować oszczędnościami w kosztach energii w ramach umowy o zwiększenie efektywności energetycznej (ang. Energy Performance Contract – EPC), znanej także pod nazwą umowa o gwarantowane oszczędności energii. Inną popularną formułą są umowy dostawy energii (EDC). 

Umowy EPC zawierane z firmami ESCO

Firmy, które prowadzą tego typu inwestycje nazywa się firmami ESCO przedsiębiorstwami usług energetycznych (ang. Energy Service Company) lub przedsiębiorstwami oszczędzania energii. Ich zadaniem jest obsługa techniczna projektu oraz pozyskanie finansowania. Dzięki współpracy z firmą ESCO właściciel budynku nie musi ponosić kosztów inwestycji. Pokrywa je firma ESCO, która po wdrożeniu modernizacji obciąża właściciela opłatami stanowiącymi część oszczędności przez umówiony okres. Czasami umowy EPC nazywane są umowami „w formule ESCO”. 

Napisz do nas i sprawdź jak możemy pomóc. Kliknij TUTAJ>>

Nie tylko finansowanie 

Umowy EPC są ciekawą alternatywą dla finansowania termomodernizacji z własnych środków, leasingu, kredytu termomodernizacyjnego lub komercyjnego. Oprócz finansowania zawierają bowiem wykonawstwo i przeniesienie na firmę ESCO ryzyk związanych z inwestycją. W ramach umowy EPC prowadzone są różne prace np. modernizacja lub optymalizacja źródła ciepła, wyposażenia budynku i instalacji, zarządzanie obiektem, motywowanie użytkowników do oszczędzania energii.

Wyliczenie oszczędności

Koszty ponoszone przez firmy ESCO są pokrywane z oszczędności na kosztach energii. Oszczędności te muszą być wystarczające aby pokryć koszty inwestycji, finansowe oraz koszty eksploatacji i utrzymania obiektu, w części w jakiej odpowiada za to firma ESCO. 

Dlatego prace nad każdym projektem poprzedzone są analizą techniczną, podobną do audytu energetycznego. Jej celem jest:

Uznanym na świecie narzędziem do wyliczania oszczędności jest Międzynarodowy Protokół Pomiaru i Weryfikacji Efektywności (ang. International Performance Measurement and Verification Protocol, IPMVP). 

Przykład:
  • Koszty ogrzewania szkoły wynoszą 200 tys. zł rocznie.
  • Kwotę tę można zmniejszyć o 20% instalując system zarządzania energią, montując nowoczesne termostaty na grzejniki, regulując okna, szkoląc pracowników z podstawowych zasad oszczędzania ciepła.
  • Koszty takiej modernizacji wynoszą 60 tys. zł.
  • Szkoła nie dysponowała takimi środkami więc zdecydowała się podpisać umowę EPC z firmą ESCO
  • Firma ESCO przeprowadziła modernizację na własny koszt.
  • Przez 5 lat szkoła będzie płaciła firmie co roku opłatę w wysokości 40% oszczędności. Jeśli wyniosą one 20% to opłata ta wyniesie 16 tys. zł rocznie.

Jak długo trwa umowa o zwiększenie efektywności energetycznej

Umowy takie są zawierane zwykle na okres od 5 do 15 lat. W tym okresie firma ESCO jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu grzewczego w budynku oraz osiągnięcie określonej redukcji zużycia energii. W zależności od oczekiwań właściciela budynku można w różny sposób kształtować zasady spłaty kosztów inwestycji. Jeśli właściciel budynku oczekuje szybkiej spłaty zobowiązań wobec ESCO, może przeznaczyć na ten cel całość osiągniętych oszczędności kosztów osiągniętych w wyniku modernizacji. Jeśli natomiast od początku chce partycypować w oszczędnościach okres spłaty będzie dłuższy.