Firmy ESCO – przedsiębiorstwa oszczędzania energii

Jak działają firmy ESCO

Czym jest przedsiębiorstwo oszczędzania energii

Przedsiębiorstwa oszczędzania energii (ang. Energy Service Company – ESCO) zajmują się poprawą efektywności zużycia energii i w konsekwencji ograniczaniem kosztów i emisji gazów cieplarnianych. ESCO są szczególnie pomocne w sytuacji, w której właścicielowi budynku brakuje kadry z  odpowiedną wiedzą fachową lub możliwości sfinansowania modernizacji. ESCO wdrażają rozwiązania i je finansują. Wynagrodzenie za usługi firm ESCO jest oparte w całości lub w części na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej.

Jak działa firma ESCO

Prace firmy ESCO rozpoczyna analiza techniczna, podobna do audytu energetycznego, której celem jest oszacowanie potencjału oszczędności i wybór optymalnej metody modernizacji. Następnie prowadzona jest modernizacja, która może polegać np. na zainstalowaniu systemu zarządzania energią  lub na finansowaniu urządzeń  (np. instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła). W kolejnych latach prowadzona jest obsługa zainstalowanych urządzeń i ciągła optymalizacja procesów i algorytmów w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów. 

Jakie umowy zawierają firmy ESCO

Umowy zawierane najczęściej przez firmy ESCO to:

Zawierając umowę na dostawy energii firma ESCO zobowiązuje się do inwestowania w urządzenia wytwarzające energię w obiekcie lub na jego potrzeby. Najczęściej są to instalacje fotowoltaiczne, często w połączeniu z pompami ciepła. Usługa obejmuje eksploatację i utrzymanie zainstalowanych systemów. Rozliczanie odbywa się w oparciu o ilość dostarczanej energii i uzgodnione ceny energii lub paliw.

Efektem umowy o zwiększenie efektywności energetycznej (EPC) powinno być zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Wynagrodzenie firmy ESCO opiera się na osiągniętych oszczędnościach.

Czas trwania umowy

Umowy z firmami ESCO zawierane są zwykle na okres od 5 do 15 lat. W tym czasie firma ESCO jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie dostarczonych lub nadzorowanych systemów (grzewczego, fotowoltaiki, pomp ciepła) oraz osiągnięcie określonej redukcji zużycia energii (w przypadku umów EPC).

Rozliczenia z przedsiębiorstwem oszczędzania energii

W zależności od typu umowy rozliczenia z ESCO mogą mieć różną formę. W przypadku umów o dostawę energii wynagrodzenie ESCO będzie wyliczane na podstawie zużycia energii i jej uzgodnionej ceny. W przypadku umów dotyczących optymalizacji zużycia energii podstawą rozliczenia będzie określony procent oszczędności kosztów energii. Możliwa jest także sprzedaż urządzeń na raty i rozliczenie mieszane. Na fakturze od firmy, która zainstalowała nam fotowoltaikę i pompę ciepła mogą być więc ujęta np.:

ESCO – gwarancja oszczędności

W umowie z przedsiębiorstwem oszczędzania energii można zawrzeć zapis o gwarancji osiągnięcia określonego wyniku. Dotyczy to sytuacji, w której właściciel budynku inwestuje własne środki w jego modernizację. W przypadku finansowania całości inwestycji przez firmę ESCO i oparcia jej wynagrodzenia na wartości osiągniętych oszczędności ryzyko inwestycji spoczywa na firmie ESCO.